لوح تقدیر

لوح تقدیر

لوح تقدیر به چیزی گفته می‌شود که به برای تقدیر از یک فرد به وی اعطا می‌گردد .هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.