درباره چاپ اول

فروشگاه اینترنتی چاپ اول , خدمتی نوین از گروه تبلیغاتی شقایق

ارائه دهنده  بهترین و مرغوبترین هدایای تبلیغاتی اعم از سررسید ، ستهای چند تکه ، روان نویس و ...

ﮔروه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽﺷﻘﺎﯾق ﺑﺎ ﺑﯾش از رﺑﻊ ﻗرن ﺳﺎﺑﻘه ﻓﻌﺎﻟﯾت در زﻣﯾﻧه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت از ﺟﻣﻠه : ﭼﺎپ اﻓﺳت ( ﺳررﺳﯾد، ﻣﺟله، ﮐﺎﺗﺎﻟوگ، ﺑروﺷور...) و ﭼﺎپ ﺳﯾﻠﮏ و اﻧواع ھداﯾﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗی وﮐﻠﯾه اﻣور ﭼﺎپ و ﺗوﻟﯾد و ﺳﺎﺧت ﺗﻧدﯾس , ﻟوح ﺗﻘدﯾر, ﻣدال , ﻣداﻟﯾون , ﺑﺞ ﺳﯾﻧه,

ﺳﺎﺧت ﻣﻧوﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺣﯾطﯽ از ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺎن ﺗﺧت ﺟﻣﺷﯾد ﺳر درب ﮐﺎرﺧﺎﻧه آﭘﺎداﻧﺎﺳرام و اﻓﺗﺧﺎر ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎ:

* ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران - ﻧﮭﺎد رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری

* ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ

* ارﺗش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران

* داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ

*  داﻧﺷﮕﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺷرﯾف

*  ﮔروه ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭘﺎرس ﺧودرو و ﮔروه ﺧودرو ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﭘﺎ را داﺷﺗﮫ اﺳت.

و امروز نیز پرتوان تر از همیشه با سابقه ای پانزده ساله در زمینه واردات هدایای تبلیغاتی ، تندیس و لوح های تقدیر ، آمده خدمتگزاری به ارگانهای دولتی و خصوصی و همکاران گرامی می باشد.

و اکنون با راه اندازی وب سایت چاپ اول سعی بر ارائه خدمات نوین تر و راحتی بیشتر مشتریان و کاربران خود دارد.

با آرزوی دیدار شما

مدیر و صاحب  امتیاز : مهدی کریمی